2024.02.22, csütörtök
 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános
 • Akadálymentes változat

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Pályázati felhívás
háziorvosi praxis betöltésére

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a jelenleg helyettesítéssel ellátott nyáregyházi 1. számú háziorvosi körzet (azonosító: 130091185) lakosságának területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, határozatlan időre.

A háziorvosi rendelő címe: 2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1. – Dr. Marjai Viktor Egészségház

Pályázati feltételek:

 • megfelelés a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítésnek és az ott előírt egyéb feltételeknek, valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata;
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata;
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e pályázata zárt ülésen való tárgyalását;

Egyéb információk:

 • A praxis az önkormányzat alkalmazottjaként, vagy vállalkozóként feladatellátási szerződés alapján is betölthető.
 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogát nem kell megvásárolni, azt az illetékes hatóságtól kell megkérni.
 • A külön nővérszobával rendelkező, felújított, új eszközökkel és bútorzattal ellátott rendelőt ingyenesen bocsájtjuk rendelkezésre a háziorvosi tevékenység ellátásához, valamint a közüzemi költségeket – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.
 • A praxis 24 hónapja betöltetlen, így az orvosok letelepedési támogatása igényelhető.
 • Az ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában működik (pilisi központtal, 3 fős személyzettel).
 • Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkaszerződés vagy feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 6 év időtartamra szóló munkaszerződést, vagy feladat-ellátási szerződést köt.

A pályázat beadásának határideje:

2021. július 9. 12.00 óra.

A postán benyújtott pályázatoknak is be kell érkezniük ezen időpontig. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalba (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) Nyáregyháza Nagyközség Polgármesterének címezve kell benyújtani.

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. sz. háziorvosi praxis betöltésére”.

Az elbírálás időpontja:

2021. július 30.

A praxis betöltésének kezdő időpontja:

2021. november 29.

További információk:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Mészáros Sándor polgármesternél a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkársági telefonszámán lehet: +36 (29) 690-180