2024.07.24, szerda
 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános
 • Akadálymentes változat

Tájékoztató közösségi célt megvalósító csoportok támogatásáról - 2024

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért céljaik megvalósításához kérelemre támogatást nyújt.

A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

 

Tájékoztató

 

I. A kérelemre történő támogatásra jogosultság feltételei:

 1. A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás a közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok részére.
 2. Közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok akik, vagy amelyek

b.a) helyi közintézmény belső részeként működnek,

b.b) helyi közintézményhez kapcsolódóan működnek,

b.c) a Képviselő-testület által közösségi célnak elismert cél érdekében tevékenykednek.

 1. A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás civil szervezetek részére a rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha az azt segítő pályázati kiírás a jelen szabályzat szerinti pályázatok benyújtási határidejét követően jut a civil szervezet tudomására.

 

A kérelemre támogatható tevékenységek:

 1. rendezvények, programok szervezése, azokon való részvétel.
 2. pályázati önrész biztosítása,

 

II. Nem támogathatóak:

 

 1. azon kérelmezők, akik/amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el;
 2. a politikai tevékenységgel összefüggő kérelmek;
 3. azon kérelmezők, akik/amelyek kérelme nem tartalmazza a rendelet által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják;
 1. azon kérelmezők, akik/amelyek ki vannak zárva a támogatásból;

III. A rendelkezésre álló keretösszeg: 800.000,- Ft.

IV. A kérelmet a 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

V. A kérelem kötelező mellékletei:

 1. a) a kért összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve;
 2. b) a kérelmező, vagy képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
 3. c) írásbeli hozzájárulás a kérelemben foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és a Nyárfalevél újságban, valamint Nyáregyháza nagyközség hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
 4. d) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről.

VI. A kérelem benyújtásának helye, ideje és módja:

 

A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) – a rendelkezésre álló keret erejéig – folyamatosan lehet benyújtani minden hónap utolsó napjáig egy példányban.

 

VII. A kérelem értékelésének végrehajtója, döntést hozó, a döntés határideje:

1) A kérelem értékelésének végrehajtója, a döntést hozó : Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2) a döntés határideje: a kérelem benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés.

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

A kérelmezők a döntésről nyolc napon belül írásban értesítést kapnak.

A kérelemre elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában történik.

A kifizetés feltétele, hogy a támogatott Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatával a támogatás felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a Képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 15 naptári nap.

 

A támogatás felhasználásával kapcsolatban Nyáregyháza

 

Nagyközség Önkormányzata utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év január 15.

Az elszámoláshoz csatolni kell:

 1. írásos szakmai és pénzügy beszámolót,
 2. a támogatás megállapodásban foglaltak szerinti felhasználását igazoló dokumentumokat (szerződéseket, számlákat stb.),
 3. rendezvényhez nyújtott támogatás esetén a rendezvényre vonatkozó meghívó egy példányát, valamint egy legalább tíz képből álló fotódokumentációt.

Ha a támogatás felhasználása a kérelmezőn kívül álló ok – különösen pályázati, hatósági eljárások elhúzódása, késedelme – miatt nem történhet meg, úgy a kérelmező erről való tudomást szerzését követően azonnal, de legkésőbb a Képviselő-testület decemberi ülésén kérheti a támogatás tárgyévet követő évben történő felhasználásának engedélyezését a Képviselő-testülettől. A kérelemhez a halasztás indokát igazoló dokumentumokat csatolni kell.

Ha a támogatott cél megvalósítása a kérelmezőn kívül álló ok miatt véglegesen meghiúsul úgy a kérelmező erről való tudomást szerzését követően azonnal, de legkésőbb a Képviselő-testület decemberi ülésén új, a rendelet szerint támogatható cél érdekében történő felhasználásának engedélyezését kérheti a Képviselő-testülettől. A kérelemhez a változtatás indokát igazoló dokumentumokat csatolni kell.

Amennyiben a Képviselő-testület az előző két bekezdés szerinti kérelmet kedvezően bírálja el, úgy szükség szerint az elszámolásra új határnapot állapít meg, ami nem lehet későbbi a felhasználás évét követő év január 15. napjánál.

Amennyiben a támogatás felhasználási feltételeinek megváltoztatására vonatkozó kérelmek indoka nem igazolt, úgy a Képviselő-testület a kérelmet elutasítja és a támogatást az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Amennyiben a kérelmező a támogatás felhasználására, vagy az elszámolásra vonatkozó szabályokat megszegi, kötelezettségét elmulasztja, úgy a támogatás összegét köteles visszafizetni az elszámolás benyújtására vonatkozó határidőt követő 30 napon belül.

Az előző bekezdés szerinti kérelmező az elmulasztott határidő napjától a támogatás visszafizetésének évét követő két évig az e rendeletben szabályozott pályázaton, illetve pályázaton kívüli eljárásban nem vehet részt, támogatásban nem részesülhet.

A kérelmező, a kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít.

A kérelmek bontását és képviselő-testület elé való terjesztését a Nyáregyháza Nagyközség polgármestere végzi.

A kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott kérelmek tekintetében a formailag hiányos kérelem benyújtóját a polgármester öt naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Mellékletek:

1.) Kérelem, nyilatkozatok, nyilatkozat

összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem

2.) Támogatási szerződés tervezete