2024.07.24, szerda
 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános
 • Akadálymentes változat

Pályázati kiírás civil szervezetek számára - 2024.

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért e szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása.

A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján a 2024. évre, az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

Pályázati kiírás

I. A pályázati támogatásra jogosultság feltételei:

 1. a település kulturális, sport, érdekvédelmi, társadalmi életében való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit.
 1. a pályázó civil szervezetként legalább egy éve működik a településen

      b.a) tevékenységét köztudomásúan Nyáregyházán fejti ki;

      b.b) érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal és létrejöttétől folyamatos tevékenységgel rendelkezik;

   b.c) tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok megvalósítására szervezik, a közösségi értékek megőrzése, az egészség, az ifjúság, a tömegsport, az épített és a természeti környezet védelme, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak megoldása érdekében,

 1. a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

 

A Pályázat keretében támogatható tevékenységek

 1. civil szervezetek közhasznú tevékenysége;
 2. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok szervezése;
 3. hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, európai integrációt elősegítő civil programok;
 4. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek;
 5. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó tevékenység;
 6. civil szervezetek pályázati önrészének biztosítása;
 7. civil szervezetek működése;
 8. egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység.

 

II. A Pályázat keretében nem támogathatók

 1. azon a szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el;
 2. a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok;
 3. azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,
 4. azon szervetek melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolták;
 5. azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják;
 6. azon szervezetek, amelyek ki vannak zárva a pályázásból;
 7. azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület.
 8. az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek.

III. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 2.200.000,- Ft.

IV. A Pályázó adatairól a mellékelt pályázati adatlapon nyilatkozik.

V. A pályázat kötelező mellékletei:

 1. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve;
 2. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
 3. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és a Nyáregyházai Krónikában, valamint Nyáregyháza község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
 4. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs.
 5. nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről.

VI. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) lehet benyújtani egy példányban, 2024. április 3. napján (szerda) 12.00 óráig.

VII. A pályázat értékelésének végrehajtója, döntést hozó, a döntés határideje:

1) A pályázat értékelésének végrehajtója, a döntést hozó: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2) a döntés határideje: a pályázat benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés.

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

 

A pályázók a döntésről nyolc napon belül írásban értesítést kapnak. A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában két részletben történik. A kifizetés feltétele, hogy a támogatott szervezet Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatával a támogatás felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a képviselő-testület döntésének kézhezvételétől számított 15 naptári nap. A támogatás felhasználásával kapcsolatban Nyáregyháza

Nagyközség Önkormányzata utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év január 15.

Az elszámoláshoz csatolni kell:

 1. írásos szakmai és pénzügy beszámolót,
 2. a támogatás megállapodásban foglaltak szerinti felhasználását igazoló dokumentumokat (szerződéseket, számlákat stb.),
 3. rendezvényhez nyújtott támogatás esetén a rendezvényre vonatkozó meghívó egy példányát, valamint egy legalább tíz képből álló fotódokumentációt.

Ha a támogatás felhasználása a pályázón kívül álló ok – különösen pályázati, hatósági eljárások elhúzódása, késedelme – miatt nem történhet meg, úgy a pályázó erről való tudomást szerzését követően azonnal, de legkésőbb a Képviselő-testület decemberi ülésén kérheti a támogatás tárgyévet követő évben történő felhasználásának engedélyezését a Képviselő-testülettől. A kérelemhez a halasztás indokát igazoló dokumentumokat csatolni kell.

Ha a támogatott cél megvalósítása a pályázón kívül álló ok miatt véglegesen meghiúsul úgy a pályázó erről való tudomást szerzését követően azonnal, de legkésőbb a Képviselő-testület decemberi ülésén új, a rendelet szerint támogatható cél érdekében történő felhasználásának engedélyezését kérheti a Képviselő-testülettől. A kérelemhez a változtatás indokát igazoló dokumentumokat csatolni kell.

Amennyiben a Képviselő-testület az előző két bekezdés szerinti kérelmet kedvezően bírálja el, úgy szükség szerint az elszámolásra új határnapot állapít meg, ami nem lehet későbbi a felhasználás évét követő év január 15. napjánál.

Amennyiben a támogatás felhasználási feltételeinek megváltoztatására vonatkozó kérelmek indoka nem igazolt, úgy a Képviselő-testület a kérelmet elutasítja és a támogatást az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Amennyiben a pályázó a támogatás felhasználására, vagy az elszámolásra vonatkozó szabályokat megszegi, kötelezettségét elmulasztja, úgy a támogatás összegét köteles visszafizetni az elszámolás benyújtására vonatkozó határidőt követő 30 napon belül.

Az előző bekezdés szerinti pályázó az elmulasztott határidő napjától a támogatás visszafizetésének évét követő egy évig az e rendeletben szabályozott pályázaton, illetve pályázaton kívüli eljárásban nem vehet részt, támogatásban nem részesülhet.

A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít.

A pályázatok bontását és képviselő-testület elé való terjesztését a Nyáregyháza Nagyközség polgármestere végzi.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a polgármester öt naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Mellékletek:

1.) Pályázati adatlap, nyilatkozatok, nyilatkozat

összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem

2.) Támogatási szerződés tervezete

 

 

 

CsatolmányMéret
PDF icon civil_palyazati_kiiras_2024.pdf3.19 MB